شرکت تکوست

شرکت سرمایه گذاران فناوری با نام تجاری تک وست، به عنوان یکی از بازیگرانِ اصلی بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، با تکیه بر سرمایه انسانی خود که عامل رشد و بالندگی مجموعه طی سالیان فعالیت بوده است، همگام با توسعه فناوری روز دنیا فرصت آفرینش آینده ای چشمگیر را برای کارآفرینان و سرمایه گذاران کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم آورده است.

فرصت مشارکتی پایدار در فضای کارآفرینی و سرمایه گذاری که از نگاهی ژرف پدید آمده است؛ نگاهی برخواسته از تجربه و دانش، برای ساختن آینده ای بهتر با هم اندیشان خود. آینده ای شکوفا، همراه با افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت های اقتصادی و نویدبخش زندگی آسوده تر و شایسته تر برای مردمان این سرزمین.

پشتیبانی تک وست از کارآفرینان در آفرینش کسب و کارهای جدید، همراهی و حمایت در مسیر رشد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، بستر مناسبی برای دستیابی سریع به اهداف و شکوفایی را فراهم آورده است. بستری که ویژگی های بارز آن عبارتند از:

  • سرعت و امکان دستیابی به اهداف
  • تسهیل ورود به بازار و گسترش بازار
  • فرصت تجهیز کسب و کار به منابع مدیریتی و سرمایه انسانی مورد نیاز
  • فرصت توسعه فناوری همگام با روند جهانی
  • فرصت جذب سرمایه گذار و تامین مالی
  • ورود به زنجیره ارزش شرکت های گروه